Kancelaria parafialna

Strona główna / Kancelaria parafialna


I KOMUNIA ŚWIĘTA

W ramach przygotowania do I Komunii świętej, dzieci uczestniczą wraz z rodzicami w comiesięcznych spotkaniach, które odbywają się w każdą drugą niedzielę miesiąca. Począwszy od września na Mszy św.o godz. 10.00. Po Mszy omawiane są bieżące sprawy organizacyjne.

Rodzice proszeni są o dostarczenie metryki chrztu dziecka, jeśli dziecko było ochrzczone poza naszą parafią.

W 2016r dzieci do I Komunii świętej w naszej parafii przystąpią  15 maja na Mszy Świętej o godz. 10.00 – serdecznie zapraszamy.


Eucharystia (wg KKK)

Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina. Msza św. jest ofiarą Nowego Testamentu, w której Pan Jezus ofiaruje się za nas swemu Ojcu niebieskiemu pod postaciami chleba i wina (jest to uobecnienie Ofiary krzyżowej Pana Jezusa).

 • Co to jest Eucharystia?
  Eucharystia jest pamiątką (uobecnieniem) Paschy Chrystusa, tzn. dzieła zbawienia dokonanego przez życie, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa; dzieła, które jest uobecniane przez działanie liturgiczne (1409).
 • Jakie są zasadnicze części Eucharystii?
  Celebracja eucharystyczna zawiera: głoszenie Słowa Bożego, dziękczynienie Ojcu za wszelkie dobra, szczególnie za dar Jego Syna, konsekrację chleba i wina, uczestnictwo w uczcie liturgicznej przez przyjmowanie Ciała i Krwi Chrystusa. Wszystkie te elementy stanowią jeden akt kultu (1408).
 • Kiedy i jakimi słowami Jezus ustanowił Eucharystie?
  Jezus ustanowił Eucharystię podczas Ostatniej Wieczerzy, wymawiając nad chlebem słowa: „to jest Ciało moje…” i nad winem: „to jest kielich Krwi mojej…” (1412).
 • Co się dokonuje w czasie konsekracji chleba i wina?
  Podczas konsekracji dokonuje się przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa. Pod konsekrowanymi postaciami chleba i wina jest obecny żywy i chwalebny Chrystus prawdziwie, rzeczywiście i istotowo, Jego Ciało i Jego Krew, z duszą i Bóstwem (1413).
 • Jakie warunki winien spełnić ten, kto chce przyjąć Komunię św.?
  Ten, kto chce przyjąć Komunię św. winien znajdować się w stanie łaski uświęcającej. Kto świadom jest popełnienia grzechu ciężkiego, zanim przystąpi do Komunii św., powinien przyjąć rozgrzeszenie w sakramencie pokuty (1415).
 • Kiedy możemy przyjmować Komunię św.?
  Kościół żywo poleca wiernym, by przyjmowali Komunię świętą, gdy uczestniczą w celebracji Eucharystii. Zobowiązuje ich do tego przynajmniej raz w roku (1417).
 • Jakie są owoce Komunii św.?
  Komunia św. pogłębia jedność z Chrystusem, odpuszcza grzechy powszednie i zachowuje od ciężkich oraz umacnia więź z Kościołem, Ciałem mistycznym Chrystusa (1416).

Jan Paweł II o Eucharystii powiedział:

  

BIERZMOWANIE

W naszej parafii sakrament bierzmowania jest udzielany młodzieży starszych klas gimnazjalnych co drugi rok. W ramach przygotowania młodzież uczestniczy w comiesięcznych spotkaniach, które odbywają się w każdą drugą sobotę miesiąca (lub uzgodnionym czasie).

Sakrament bierzmowania w naszej parafii zostanie udzielony w2017r. – serdecznie zapraszamy. Przygotowanie do przyjęcia sakramentu rozpoczniemy jesienią 2016r.

Wykaz potrzebnych dokumentów:

 • metryka chrztu
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji lub ostatnie świadectwo katechizacji
 • uczestnictwo w katechezach przygotowawczych
 • egzamin z zakresu wiedzy religijnej

Bierzmowanie przyjmuje się raz w życiu!
Bierzmowanie, podobnie jak chrzest, nie może być powtarzane ze względu na niezatarty charakter, czyli znamię Chrystusa, które wyciska na duszy chrześcijanina.


 

Bierzmowanie (wg KKK)

Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swoją mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.

 • Kto udziela sakramentu bierzmowania?
  Szafarzem zwyczajnym bierzmowania jest biskup. Może on w razie konieczności pozwolić na udzielanie tego sakramentu kapłanom (1313).
 • Jakie są owoce sakramentu bierzmowania?
  Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu; jest sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby w nas pogłębić łaskę, dziecięctwa Bożego, zjednoczyć nas ściślej z Chrystusem, uczynić silniejszą naszą więź z Kościołem, włączyć nas pełniej w jego misję i pomóc w dawaniu świadectwa wierze chrześcijańskiej przez słowo, które towarzyszy dziełom (1317).
 • Jakie warunki winien  spełniać  kandydat  do bierzmowania?
  Kandydat do bierzmowania winien wyznać wiarę, być w stanie łaski, mieć intencję przyjęcia tego sakramentu i być gotowym do podjęcia roli ucznia i świadka Chrystusa we wspólnocie kościelnej i w sprawach doczesnych (1319).
 • Jaki jest ryt istotny sakramentu bierzmowania?
  Rytem istotnym bierzmowania jest namaszczenie Krzyżmem świętym czoła ochrzczonego wraz z włożeniem ręki szafarza i słowami: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego” (1320)

  

NAMASZCZENIE CHORYCH

Sakrament namaszczenia chorych w naszej parafii udzielany jest wszystkim potrzebującym w stosownym czasie oraz na Mszy Świętej w dzień chorego 11 lutego.

Zachęcamy rodziny chorych aby zadbały o pojednanie się chorego z Bogiem – nie odkładajmy przyjęcia sakramentu chorych na ostatnią chwilę bo jest to sakrament dla żyjących, umacnia w cierpieniu oraz toruje drogę do nieba. Każdy sakrament jest łaską i ogromnym pożytkiem dla naszej duszy – warto z tego skorzystać.

Sakrament chorych chrześcijanin może przyjmować ile razy zostaje dotknięty ciężką chorobą; również wtedy, gdy nastąpiło nasilenie choroby.

W Biblii sakrament namaszczenia chorych ukazany jest w liście św. Jakuba: „Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone” (Jk 5, 14-15).


Namaszczenie chorych (wg KKK)

Namaszczenie chorych jest to sakrament, w którym ciężko chory otrzymuje szczególne łaski dla duszy, ulgę w cierpieniu, a niekiedy przywrócenie zdrowia.

 • Jaki jest cel sakramentu namaszczenia chorych?
  Celem sakrament namaszczenia chorych jest udzielenie specjalnej łaski chrześcijaninowi, który doświadcza trudności związanych z ciężką chorobą lub starością( 1527).
 • Kto może przyjmować namaszczenie chorych?
  Sakrament ten może przyjmować wierny, którego życie zaczyna być zagrożone śmiercią z powodu choroby lub starości (1528).
 • Jaki jest ryt istotny tego sakramentu?
  Sakramentu namaszczenia chorych udziela się przez namaszczenie czoła i rąk chorego, któremu towarzyszy liturgiczna modlitwa kapłana (1531).
 • Jakie są owoce tego sakramentu?
– Zjednoczenie chorego z męką Chrystusa;
– otucha, pokój i odwaga do znoszenia po chrześcijańsku cierpienia;
– odpuszczenie grzechów, jeśli chory nie uzyskał go w sakramencie pokuty;
– odzyskanie zdrowia, jeśli ono służy do zbawienia;
– przygotowanie na przejście do życia wiecznego (1532).

Święty Jan Paweł II wielokrotnie zwracał się do chorych:


KAPŁAŃSTWO

Wielkim darem dla wspólnoty parafialnej są powołania kapłańskie i zakonne. Chrystus wybrał dwóch kapłanów i dwie siostry zakonne spośród nasutowian.

Ks. Krzysztof Marczak – służbę przy ołtarzu rozpoczął w roku 1975. Ks. Marek Urban święcenia kapłańskie przyjął z rąk abpa Bolesława Pylaka 17 maja 1997 roku i następnego dnia odprawił Mszę Świętą prymicyjną w kościele parafialnym w Nasutowie.

Siostra Remigiusza (Katarzyna Kowalska) – wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus 24 czerwca 1994 roku. Siostra Weronika (Małgorzata Woźniak) – 24 stycznia 1995 r. wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Augustianek.

Powołania kapłańskie i zakonne naszych rodaków to dla nas powód do dumy, a jednocześnie wezwanie do modlitewnej wdzięczności przed Bogiem za ten wielki dar.

Nasza parafia już dwukrotnie mogła cieszyć się z sakramentu kapłaństwa przyjmowanego przez naszych parafian.

Zachęcamy wszystkich którzy słyszą głos powołania do rozmowy z księdzem proboszczem.


Kapłaństwo (wg KKK)

Kapłaństwo jest to sakrament, który daje władzę głoszenia Słowa Bożego, składania ofiary Mszy Świętej i udzielania sakramentów świętych oraz łaskę do godnego ich wykonywania.

 • Co to jest sakrament święceń?
  Jest to święta moc (1592) udzielona po to, by służyć wspólnocie chrześcijańskiej w imieniu i w osobie Chrystusa-Głowy.
 • W jaki sposób duchowni pełnią swą posługę?
  Ci, którzy przyjęli święcenia pełnią swą posługę wobec Ludu Bożego przez nauczanie, sprawowanie kultu i pasterskie kierowanie (1592).
 • Jakie są stopnie święceń?
  Posługa święceń jest powierzana i wykonywana na trzech stopniach: biskupstwo, kapłaństwo i diakonat (1593).

 

Święty Jan Paweł II  do kapłanów: